See: http://www.bloggersentral.com/2010/05/add-facebook-share-button-with-counter.html

More:

– Facebook Dialogs: https://developers.facebook.com/docs/reference/dialogs/

– Social Plugins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Advertisements

Thêm dòng này vào code PHP của mình

header(‘P3P: CP=”CAO PSA OUR”‘);

Lúc trước chỉ có thể share qua link mobile, giờ có thêm 1 cách trực tiếp khác:
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=%5Bxxxx%5D
với [xxxx] là url trang web của bạn

Tham khảo:

http://bobbelderbos.com/2011/11/customized-google-share-button/
http://ajbatac.com/gplus-bookmarklet.php

Simple chat using PHP + Javascript

Posted: November 15, 2010 in PHP
Tags: , ,

A few years ago, in spare time, I made a chat client and named it is “CXim” (the short form of ChungXa instant messenger):

To install you need to make a little bit change in the config.php file and then run

install_database.php?p=<your password set in the config file>

You can download the source code by this link: http://www.4shared.com/file/GnJfa55j/cxim.html
Enjoy and don’t hesitate to let me know if you have any problem with it…

Dạo này thấy tình trạng các máy tính và USB bị lây nhiễm virus autorun nhiều quá nên post lên đây. Bạn nào chưa bik thì thử vọc chơi… còn ai bik rồi thì cho qua…

* Khâu chuẩn bị :

– Có 2 thứ phải kiểm tra trước tiên là máy tính đang ngồi và USB định “thí nghiệm”. Đảm bảo an toàn, ko dính virus.
– Sao lưu dữ liệu trên USB qua ổ cứng (đề phòng trường hợp cuộc thí nghiệm thất bại …)

* Tiến hành:

– Bước 1: Convert bảng FAT của USB sang kiểu NTFS (vì kiểu này có chế độ bảo mật file cao hơn).
Vào Run, gõ “cmd”, enter. Tiếp, gõ “convert : /FS:NTFS”, enter.
Ví dụ: “convert E: /FS:NTFS” (ở đây ổ đĩa USB của tôi là ổ E).
Nếu quá trình convert không thành công, bạn hãy format ổ USB rồi làm lại bước 1.

– Bước 2: Dùng Notepad, tạo trên ổ USB của bạn một file có tên là “autorun.inf” nội dung tùy ý. Xong nhấp chuột phải vào file này và chọn Properties để định các thuộc tính Readonly và Hidden cho file. Ok. wall85vn

– Bước 3: Vào Run, gõ”cmd”, enter. Tiếp, gõ “cacls :/autorun.inf /P everyone:R” -> File autorun.inf giờ chỉ có thể đọc, ko xóa, ko thay đổi đc.
Ví dụ: với máy tôi sẽ là “cacls E:/autorun.inf /P everyone:R”.
* Có thể thay “/P everyone:R” bằng “/D everyone” để cấm tiệt các quyền của user. Tôi thì thik /P vì như thế ai đó có thể đọc được dòng nhắn của ta lưu trong file. 

* Kết thúc quá trình “Thí nghiệm”: Kiểm tra lại dữ liệu trên USB. Ah, còn 1 điều muốn nói nữa là đối với những USB bị dính virus autorun, để tránh lây lan qua các máy tính khác, mỗi khi cắm USB vào, hãy nhấn và giữ phím Shift để tắt quá trình autorun. Xong, có thể dùng chức năng search (F3) của Windows để tìm tất cả các file (kể cả file ẩn). Nếu phát hiện virus hãy delete nó đi. Đây cũng là 1 cách diệt tay loại virus này. End here. 

Thanks for listening ! HAve fuN !

List of Hotkeys

Posted: November 2, 2007 in Thủ thật máy tính
Tags: ,

Windows Hotkeys

Ctrl + Escape or Win: Display start menu.
Shift + F10 or AppsKey: Display context menu.
Win + E: Open Windows Explorer.
Win + R: Open Run dialog.
Win + M: Minimize all windows.
Win + Shift + M: Undo minimize all windows.
Win + D: Toggle minimize all windows.
Win + B (XP only): Activate system tray. Arrow keys select, Enter double-clicks, and AppsKey or Shift + F10 right-clicks.
Win + L (XP Only): Locks keyboard. Similar to Lock Workstation.
Win + F or F3: Open Find dialog. (All Files) F3 may not work in some applications which use F3 for their own find dialogs.
Win + Control + F: Open Find dialog. (Computers)
Win + U: Open Utility Manager.
Win + F1: Open Windows help.
Win + Pause: Open System Properties dialog.
Win + Tab: Cycle through taskbar buttons. Enter clicks, AppsKey or Shift + F10 right-clicks.
Win + Shift + Tab: Cycle through taskbar buttons in reverse.
Alt + Tab: Display CoolSwitch. More commonly known as the AltTab dialog.
Alt + Shift + Tab: Display CoolSwitch; go in reverse.
Alt + Escape: Send active window to the bottom of the z-order.
Alt + Shift + Escape: Activate the window at the bottom of the z-order.
Alt + F4: Close active window; or, if all windows are closed, open shutdown dialog.
Shift while a CD is loading: Bypass AutoPlay.
Ctrl + Alt + Delete or Ctrl + Alt + NumpadDel (Both NumLock states): Invoke the Task Manager or NT Security dialog.
Ctrl + Shift + Escape (XP Only): Invoke the task manager. On earlier OSes, acts like Ctrl + Escape.
Printscreen: Copy screenshot of current screen to clipboard.
Alt + Printscreen: Copy screenshot of current active window to clipboard.
Ctrl + Alt + Down Arrow: Invert screen. Untested on OSes other than XP.
Ctrl + Alt + Up Arrow: Undo inversion.

Generic

Ctrl + C or Ctrl + Insert: Copy.
Ctrl + X or Shift + Delete: Cut.
Ctrl + V or Shift + Insert: Paste/Move.
Ctrl + N: New… File, Tab, Entry, etc.
Ctrl + S: Save.
Ctrl + O: Open…
Ctrl + P: Print.
Ctrl + Z: Undo.
Ctrl + A: Select all.
Ctrl + F: Find…
Ctrl + F4: Close tab or child window.
F1: Open help.
F11: Toggle full screen mode.
Alt or F10: Activate menu bar.
Alt + Space: Display system menu. Same as clicking the icon on the titlebar.
Escape: Remove focus from current control/menu, or close dialog box.

Generic Navigation

Tab: Forward one item.
Shift + Tab: Backward one item.
Ctrl + Tab: Cycle through tabs/child windows.
Ctrl + Shift + Tab: Cycle backwards through tabs/child windows.
Enter: If a button’s selected, click it, otherwise, click default button.
Space: Toggle items such as radio buttons or checkboxes.
Alt + (Letter): Activate item corresponding to (Letter). (Letter) is the underlined letter on the item’s name.
Ctrl + Left: Move cursor to the beginning of previous word.
Ctrl + Right: Move cursor to the beginning of next word.
Ctrl + Up: Move cursor to beginning of previous paragraph. This and all subsequent Up/Down hotkeys in this section have only been known to work in RichEdit controls.
Ctrl + Down: Move cursor to beginning of next paragraph.
Shift + Left: Highlight one character to the left.
Shift + Right: Highlight one character to the right.
Shift + Up: Highlight from current cursor position, to one line up.
Shift + Down: Highlight from current cursor position, to one line down.
Ctrl + Shift + Left: Highlight to beginning of previous word.
Ctrl + Shift + Right: Highlight to beginning of next word.
Ctrl + Shift + Up: Highlight to beginning of previous paragraph.
Ctrl + Shift + Down: Highlight to beginning of next paragraph.
Home: Move cursor to top of a scrollable control.
End: Move cursor to bottom of a scrollable control.

Generic File Browser

Arrow Keys: Navigate.
Shift + Arrow Keys: Select multiple items.
Ctrl + Arrow Keys: Change focus without changing selection. “Focus” is the object that will run on Enter. Space toggles selection of the focused item.
(Letter): Select first found item that begins with (Letter).
BackSpace: Go up one level to the parent directory.
Alt + Left: Go back one folder.
Alt + Right: Go forward one folder.
Enter: Activate (Double-click) selected item(s).
Alt + Enter: View properties for selected item.
F2: Rename selected item(s).
F7: New folder.
Ctrl + NumpadPlus: In a Details view, resizes all columns to fit the longest item in each one.
Delete: Delete selected item(s).
Shift + Delete: Delete selected item(s); bypass Recycle Bin.
Ctrl while dragging item(s): Copy.
Ctrl + Shift while dragging item(s): Create shortcut(s).

In tree pane, if any:
Left: Collapse the current selection if expanded, or select the parent folder.
Right: Expand the current selection if collapsed, or select the first subfolder.
NumpadAsterisk: Expand currently selected directory and all subdirectories. No undo.
NumpadPlus: Expand currently selected directory.
NumpadMinus: Collapse currently selected directory.

Accessibility

Right Shift for eight seconds: Toggle FilterKeys on and off. FilterKeys must be enabled.
Left Alt + Left Shift + PrintScreen: Toggle High Contrast on and off. High Contrast must be enabled.
Left Alt + Left Shift + NumLock: Toggle MouseKeys on and off. MouseKeys must be enabled.
NumLock for five seconds: Toggle ToggleKeys on and off. ToggleKeys must be enabled.
Shift five times: Toggle StickyKeys on and off. StickyKeys must be enabled.

Microsoft Natural Keyboard with IntelliType Software Installed

Win + L: Log off Windows.
Win + P: Open Print Manager.
Win + C: Open control panel.
Win + V: Open clipboard.
Win + K: Open keyboard properties.
Win + I: Open mouse properties.
Win + A: Open Accessibility properties.
Win + Space: Displays the list of Microsoft IntelliType shortcut keys.
Win + S: Toggle CapsLock on and off.

Remote Desktop Connection Navigation

Ctrl + Alt + End: Open the NT Security dialog.
Alt + PageUp: Switch between programs.
Alt + PageDown: Switch between programs in reverse.
Alt + Insert: Cycle through the programs in most recently used order.
Alt + Home: Display start menu.
Ctrl + Alt + Break: Switch the client computer between a window and a full screen.
Alt + Delete: Display the Windows menu.
Ctrl + Alt + NumpadMinus: Place a snapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing Alt + PrintScreen on a local computer.
Ctrl + Alt + NumpadPlus: Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PrintScreen on a local computer.

Mozilla Firefox 1.x

Ctrl + Tab or Ctrl + PageDown: Cycle through tabs.
Ctrl + Shift + Tab or Ctrl + PageUp: Cycle through tabs in reverse.
Ctrl + (1-9): Switch to tab corresponding to number.
Ctrl + N: New window.
Ctrl + T: New tab.
Ctrl + L or Alt + D or F6: Switch focus to location bar.
Ctrl + Enter: Open location in new tab.
Shift + Enter: Open location in new window.
Ctrl + K or Ctrl + E: Switch focus to search bar.
Ctrl + O: Open a local file.
Ctrl + W: Close tab, or window if there’s only one tab open.
Ctrl + Shift + W: Close window.
Ctrl + S: Save page as a local file.
Ctrl + P: Print page.
Ctrl + F or F3: Open find toolbar.
Ctrl + G or F3: Find next…
Ctrl + Shift + G or Shift + F3: Find previous…
Ctrl + B or Ctrl + I: Open Bookmarks sidebar.
Ctrl + H: Open History sidebar.
Escape: Stop loading page.
Ctrl + R or F5: Reload current page.
Ctrl + Shift + R or Ctrl + F5: Reload current page; bypass cache.
Ctrl + U: View page source.
Ctrl + D: Bookmark current page.
Ctrl + NumpadPlus or Ctrl + Equals (+/=): Increase text size.
Ctrl + NumpadMinus or Ctrl + Minus: Decrease text size.
Ctrl + Numpad0 or Ctrl + 0: Set text size to default.
Alt + Left or Backspace: Back.
Alt + Right or Shift + Backspace: Forward.
Alt + Home: Open home page.
Ctrl + M: Open new message in integrated mail client.
Ctrl + J: Open Downloads dialog.
F6: Switch to next frame. You must have selected something on the page already, e.g. by use of Tab.
Shift + F6: Switch to previous frame.
Apostrophe (‘): Find link as you type.
Slash (/): Find text as you type.

BBCode (This forum’s posting)

While text is selected:
Alt + B: Format text in bold.
Alt + I: Format text in italics.
Alt + U: Format text as underlined.
Alt + Q: Format text as a quote.
Alt + C: Format text as code.
Alt + L: Format text as a list.
Alt + O: Format text as an ordered list.
Alt + P: Format url as a hotlinked image.
Alt + W: Format url as a hyperlink.

GMail

Must have “keyboard shortcuts” on in settings.
C: Compose new message.
Shift + C: Open new window to compose new message.
Slash (/): Switch focus to search box.
K: Switch focus to the next most recent email. Enter or “O” opens focused email.
J: Switch focus to the next oldest email.
N: Switch focus to the next message in the “conversation.” Enter or “O” expands/collapses messages.
P: Switch focus to the previous message.
U: Takes you back to the inbox and checks for new mail.
Y: Various actions depending on current view:
Has no effect in “Sent” and “All Mail” views.

  • Inbox: Archive email or message.
  • Starred: Unstar email or message.
  • Spam: Unmark as spam and move back to “Inbox.”
  • Trash: Move back to “Inbox.”
  • Any label: Remove the label.

X: “Check” an email. Various actions can be performed against all checked emails.
S: “Star” an email. Identical to the more familiar term, “flagging.”
R: Reply to the email.
A: Reply to all recipients of the email.
F: Forward an email.
Shift + R: Reply to the email in a new window.
Shift + A: Reply to all recipients of the email in a new window.
Shift + F: Forward an email in a new window.
Shift + 1 (!): Mark an email as spam and remove it from the inbox.
G then I: Switch to “Inbox” view.
G then S: Switch to “Starred” view.
G then A: Switch to “All Mail” view.
G then C: Switch to “Contacts” view.
G then S: Switch to “Drafts” view.

Hiện nay không có quá nhiều cách để phục hồi mật khẩu của tài khoản Administrator trong Windows bị quên mất. Có thể kể đến là dùng công cụ hỗ trợ của đĩa Hiren Boot để xóa trắng mật khẩu của tài khoản Administrator hay dùng các công cụ dò tìm mật khẩu trên Net. Tuy vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng có công cụ để dùng. Nếu gặp những lúc như thế…. hãy lợi dụng lỗ hỏng của file sethc.exe trên Windows.

Giải thích thủ thuật này (cho các chuyên gia… thích suy nghĩ)
Trên Windows XP, nếu bạn nhấp phím Shift 5 lần, Windows sẽ gọi một chương trình nhỏ có tên là StickyKey. Đây là chương trình hỗ trợ người khuyết tật khi sử dụng Windows XP được đính kèm mặc đinh trong bộ tiện ích của Windows. Điều này có nghĩa là bạn có thể gọi chương trình này bằng phím tắt mà không cần đến giao diện thân thiện (1).

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản có tên User1 và nhấp phím Shift 5 lần để gọi chương trình này, Windows sẽ lấy quyền của User1 để gọi chương trình StickyKey. Nếu bạn không đăng nhập vào bất kỳ một tài khoản nào mà gọi được StickyKey thì Widnows sẽ lấy quyên của hệ thống (System) để chạy StickyKey (2).

Từ giả định (1) và (2) trên, nếu bạn thay thế file thực thi của chương trình StickyKey (sethc.exe) bằng chương trình Command Run (cmd.exe) và gọi nó bằng 5 lần phím Shift mà không đăng nhập bằng tài khoản nào cả thì windows sẽ dùng quyền của Hệ thống (system) gọi file cmd.exe thay vì file sethc.exe. Thế là có thể làm bất cứ chuyện gì bằng tài khoản của cao nhất (quyền của Hệ thống) trên chương trình Command Run.

Cách thực hiện thủ thuật này: Bước 1: Vào windows với tài khoản User bình thường và nhấn 5 lần phím Shift để gọi thử chương trình StickyKey trên Windows và đóng nó lại (chỉ nhằm để xem thử).

Image

Bước 2: Vào Start >> Run >> nhập vào Notepad và Enter để gọi chương trình Notepad.exe. Copy đoạn mã của mình viết, past vào notepad, Save lại với tên là Hackpass.bat

CODE:

cd %systemroot%/system32 rename sethc.exe sethc.exe.bk copy cmd.exe sethc.exe /y

Sau đó nhấp kép chuột lên file Hackpass.bat để thực thi!
Đoạn mã này làm các nhiệm vụ sau: 1. Sao lưu lại file sethc.exe bằng cách đặt lại tên là sethc.exe.bk
2. Thay thế file sethc.exe bằng file cmd.exe Đến đây, bạn nhấp phím Shift 5 lần, nếu chương trình Command Run được gọi thay vì chương trình StickyKey thì bạn đã thành công!

Image

Chương trình StickyKey đã được thay bằng Ccmmand Run

Bước 3: Khởi động lại máy. Khi đến màn hình đăng nhập, bạn khoan hãy đăng nhập mà nhấn phím Shift 5 lần…… Lúc này chương trình Command Run xuất hiện, bạn nhập một trong những vào đoạn lệnh dưới đây

Xóa trắng password của Administrator:

CODE: net user Administrator

—- > nhấn phím Enter khi hoàn thành!

Thêm một tài khoản Admin với mật khẩu là 123 CODE: net user Admin 123 /add —- > nhấn phím Enter khi hoàn thành!

Gán tài khoản Admin vào nhóm quản trị:

CODE: net localgroup Administrators Admin /add —- > nhấn phím Enter khi hoàn thành!

Nếu bạn sử dụng đúng cấu trúc lệnh phía trên, bạn sẽ tạo được các tài khoản mới. Tại đây, bạn có thể đăng nhập vào các tài khoản mới mà không cần khởi động lại máy!

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Net User Command, các bạn hãy truy cập vào

http://support.microsoft.com/kb/251394